bijenvereniging bakel
  • klaverbloem2
  • bij
  • bij2
  • klaverbloem
  • bij3
  • bloem
  • bij4
  • bloem2
bijenvereniging bakel

De imker moet zijn product op de juiste wijze etiketteren.

Regels voor het etiket:

   Etiket ned Honing  voorbeeld etiket. (klik v vergroting)

- Aanduiding honing.

- Het land van herkomst.

- Naam en adres van imker/verkoper.

- "Ten minste houdbaar tot".

- Code voor de productiepartij. De producent moet daarover.  

  een registratie bijhouden en kunnen laten zien.

 

Nieuwe Europese regels betreffende etikettering van levensmiddelen.

Op 13 december 2014 worden de nieuwe Europese etiketteringsvoorschriften (verordening 1169/2011) van kracht, waarin is vastgelegd aan welke regels levensmiddelenfabrikanten (lees in ons geval: imkers) zich dienen te houden bij het etiketteren van hun producten. De verordening geldt voor alle EU-lidstaten Het opleggen van sancties bij overtreding kunnen echter per land verschillen.

Het Warenwetbesluit honing wordt als volgt gewijzigd: In dit besluit wordt verstaan onder:

HONING: De natuurlijke zoete stof, bereid uit bloemennectar of uitafscheidingsproducten van levende plantendelen
of uitscheidingsproducten van plantensapzuigende insecten op de levende plantendelen, welke grondstoffen door de bijensoort Apis Mellifera worden vergaard, verwerkt door vermenging met eigen specifieke stoffen, gedeponeerd, gedehydreerd, en in de honingraten opgeslagen en achtergelaten om te rijpen;

Voor honing zijn de wijzigingen beperkt. Het besluit treedt in werking met ingang van 13 december 2014, met dien verstande dat eet- of drinkwaren die voor 13 december 2014 in de handel zijn gebracht of geëtiketteerd, nog verhandeld mogen worden totdat de voorraden zijn uitverkocht.

 

ETIKETTERING
Administratieve lasten en bedrijfseffecten
Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en hol bedrijfsleven. Dit besluit heeft wel bedrijfseffecten. Op grond van de honingrichtlijn mag, indien de honing uit meer dan één lidstaat of derde land afkomstig is, de verplichte vermelding van de landen van oorsprong in voorkomend geval worden vervangen door een van de volgende vermeldingen: 'gemengde EU-honing', 'gemengde niet-EU-honing' of 'gemengde EU- en niet-EU-honing'.

Ingrediënten

Pollen: worden niet als ingrediënt van honing beschouwd M.u.v. pollen van genetisch gemodificeerde gewassen, indien het aandeel pollen in de betreffende honing > 0,9% is.

Lijst van ingrediënten (waaronder allergenen) in afnemende volgorde van gewicht: bijvoorbeeld: acaciahoning, walnoten, cranberry's Welke stoffen allergeen zijn, is bij wet geregeld (bijlage 11 van EU Verordening 1169/2013); deze moeten vet gedrukt of afwijkend in kleur worden opgenomen in de lijst.

Voedingswaardedeclaratie vanaf 13 december 2016
Verplichte vermelding van de Big 7 in deze volgorde: (energie, vet, waarvan verzadigd, koolhydraten, waarvan suiker, eiwit en zout). De voedingswaarde wordt per 100 ml of, voor honing per 100 gram aangegeven. Voor honing is dit 1290 kJ/308 kcal (voor kristalsuiker resp. 1700/406). Voor honing is het niet verplicht de voedingswaarde te vermelden.

Lettergrootte
Op het etiket moet de verplichte informatie leesbaar afgedrukt worden. De x-hoogte van het lettertype moet minimaal 1,2 mm groot vermeld zijn Op verpakkingen kleiner dan 8()cm2 moet de minimale x-hoogte 0,9 mm zijn.

 

Verder blijft alles zoals het was... maar we laten alle etiketteringsverplichtingen de revue nog eens passeren.

Voedselinformatie mag niet misleidend zijn.
Zo moet een pot honing met het etiket Lindehoning ook daadwerkelijk overwegend lindehoning bevatten. De bewijslast ligt bij de producent, die moet kunnen aantonen dat het aantal pollen in de honing in de voorgeschreven verhouding bestaat uit pollen van de lindebloesem

Houdbaarheidsvermelding
Voor niet zeer bederfelijke waar is het verplicht te vermelden Tenminste houdbaar tot: dag, maand, jaar. Als de datum ver vooruit ligt kan volstaan worden met een vermelding Tenminste houdbaar tot einde maand, jaar.

Naam en volledig adres van de fabrikant.
Consumenten kunnen hier terecht voor klachten of suggesties. Een webadres of e-mailadres is handig voor consumenten, maar is niet voldoende voor de wet.

Productcode
Veel producten hebben een eigen code waaruit de producent kan afleiden wanneer het product is gemaakt en tot welke "batch het behoort Vermelding van zon code is wettelijk verplicht om een product snel te kunnen traceren, bijvoorbeeld wanneer er een probleem is geconstateerd. Deze code begint altijd met een hoofdletter L.

Herkomst
Voor honing is het verplicht de herkomst te vermelden op het etiket Indien afkomstig uit Nederland moet Nederlandse honing worden vermeld. Is het product afkomstig uit een of meerdere EU-landen, of gemengd met honing uit derden landen, dan dient dit vermeld te worden

Controle op de naleving
De NVWA is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de juiste etikettering door producenten. Het staat iedere burger vrij een klacht in te dienen bij een vermeende overtreding, dit kan via de klachtenlijn van de NVWA.

www.bijkersgilde.nl